«МАКСИМУМ» АЙМАҚТЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ


«МАКСИМУМ» АЙМАҚТЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Жалпы мағлұмат
«Максимум» АИО ЖШС-сы 2007 жылықұрылғанжәнебүгінгітаңдаОңтүстікҚазақстаноблысыбойыншамемлекеттiкинвестициялықсаясатының бас қатысушысы.
ОңтүстікҚазақстаноблысыныңәкімшілігі «Максимум» АИО ЖШС-сыныңжалғызқолдаушысыболыптабылады.
  Құрылғанмақсаты:
ОңтүстікҚазақстаноблысыныңортақинвестициялықбелсендiлiгінжоғарылату.

ШыныбаевМәлікМақсұтұлы– бас директор.

  Іскеасырылатынқызметтүрлері
1. ОңтүстікҚазақстаноблысыныңкәсіпкерлерінкелесіжолменқаржыландырубойынша:
1) қаржылизингі;
2) өзгезаңдытұлғалардыңжарғылықкапиталындаүлестікқатысу;
3) өзінің «Ырыс» микрокредиттікұйымы» ЖШС-гі  еншілесұйымыарқылымикрокредит беру.
2)  кәсіпкерлдергеинвестициялардытартубойыншакелесіжолменықпалету:

2.  ОҚО кәсіпкерлерінеконсалтингтікқызметкөрсетубойынша:
1) қаржыинституттарыныңталаптарынасай бизнес-жоспарларынәзірлеу;
2) түрліқаржыинституттарындакәсіпкерлердіңжобаларынсүйемелдеу;
3) лайықтықаржыкөзінтаңдау;
4) банктердіңжәнеөзгеқаржыинституттарыныңқаржы беру шарттарынтүсіндіру;
5) қаржыалуүшінқажеттіқұжаттамажиынтығындайындау;
6) жобалардыіскеасыруүшінқажеттіжабдықтарды  жәнетехниканыіріктеу;
7) жобалардыңтехникалықэкономикалықнегіздемелердінәзірлеужәнеталдау;
8) жобалардың  маркетингтікжәнетехникалықпысықталғандығыныңсараптамасы;
9) маркетингтікзерттеудіөткізу;
10) маркетингтікстратегияларынәзірлеу;
11) ауылдықжерлердекәсіпкерлікқызметінатқаружәнебухгалтерлікесеп, салықтықсауаттылығынарттырубойыншасеминарлардыұйымдастыру;

3. ОҚО кәсіпкерлерінезаңқызметтерінкөрсетубойынша:
1) кәсіпкерлікбойыншазаңнамаактілерінтүсіндіру;
2) заңқұжаттарыныңайналымынқұру, жүргізужәнетүсіндіру;
3) әділеторгандарыназаңдытүлғалардымемлекеттіктіркеужәнефилиалдар мен өкілдіктердіесептіктіркеужөніндегіқұжаттаманыдайындау  жәнеұсыну;
4) сот органдарындамемлекеттікбилікоргандарындабұзылғанмүдделердіқорғау;
5) адвокаттікқызметпенбайланыстыемесөзге де заңқызметтерінкөрсету;
3) ОңтүстікҚазақстаноблысынаинвестициялардыкелесіжолментарту:
4.  заңдытұлғаларғақорбиржасынабағалықағаздардышығаруғажәрдем беру;
5. акциялардышығаруғамемлекеттіктіркелуінеқұжатаммадайындау;
6. іріинвесторлардытарту.
4) бухгалтерлікаутсорсингтіатқару

Байланыстар:
  «Максимум» » АИО ЖШС-сы Шымкент қаласы, Жангелдинкөшесі, 13а үйіндеорналасқан
Сым.: 8(7252) 500-943, 500-457, 561 736
Электрондыбайланыс:www.maksimum.kz– сайты
maximum_uko@mail.ru – хаттарғаарналғанэлектрондыпошта.


 

ЖАРИЯЛАНҒАНЫ: 
04.10.2017-12:00:00
ЖАҢАРТЫЛҒАНЫ: 
25.04.2018-12:00:00