АҚТАЕВ ЕРБОЛ ҚАРСЫБАЙҰЛЫ


Ақтаев Ербол Қарсыбайұлы


АҚТАЕВ ЕРБОЛ ҚАРСЫБАЙҰЛЫ


МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
 
I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР/ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
 
 Ақтаев Ербол Қарсыбайұлы
Актаев Ербол Карсыбаевич
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/  фамилия, имя, отчество (при наличии))
 
               Арыс қаласы әкімінің орынбасары, Е-1
              Заместитель акима города Арысь, Е-1
 (жұмыс орны, лауазымы, санаты/  место работы, должность, категория)
 
740920301320
(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)

20 қыркүйек 1974 ж/

20 сентября 1974 г

Туылған жерi/Место рождения

Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қаласы Ақдала ауылы/

Южно-Казахстанская область город Арысь, село Акдала

Ұлты/Национальность *

Қазақ/ Казах

Бiлiмi/Образование

Жоғары/ Высшее

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения

1. 1999 ж., М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті,

2. 2008 ж., Халықаралық гуманитарлы-техникалық университеті/

1. 1999 г.,  Южно-Казахстанский Государственный университет имени М.Ауезова;

2. 2008 г., Международный гуманитарно-технический университет

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности

1. Кәсіпорындағы экономика және менеджмент; 2. Құқықтану бакалавры /

1. Экономика и менеджмент на предприятии; 2. Бакалавр юриспруденции

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание

Жоқ / Нет

Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер |Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств

Орыс/ Русский

Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг

Жоқ/ Нет

Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин

Запастағы капитан/

Капитан запаса

Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания

«Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл» медалі 2015ж.,

«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» медалі –2016 ж / Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан» -2015 г.,

Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» -2016 г.;

Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки

ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті  16.09.2002 ж. №3/1-6-5206 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ/

Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 16.09.2002 г. №3/1-6-5206 материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим

04.11.2002 ж./

04.11.2002 г.

Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях

Жоқ/ Нет

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)

Мәліметтер жоқ/

Сведений нет

Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/
Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)

Мәліметтер жоқ/

Сведений нет

Бағалау нәтижелері туралы мәлімет
(күні және бағасы)/

Сведения о результатах оценки
(дата и оценка)

06.10.2017 ж., «қанағаттанарлық»./

06.10.2017 г., «удовлетворительно»

Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации

2017 жылғы 16 наурыздағы  біріңғай аттестаттау комиссиясының хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/

На основании протокола единой аттестационной комиссии  от 16 марта 2017 года  «соответствует занимаемой государственной должности»

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/

Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации

23.09.2017  жылы біліктілігін арттыру семинарынан өтті/

Прошел курс повышения квалификации в 23.09.2017 году

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны

Место печати


II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ/ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/Дата

Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi /
Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/
приема

босатылған/
увольнения

01.10.1992

01.08.1994

Шопан көмекшісі, Ақдала ауылының №1 бригадасы, ОҚО, Арыс қаласы, Ақдала ауылы /

Помощник шопана, №1 бригада, ЮКО, город Арыс, село Акдала

10.08.1994

09.06.1999

Студент, «М.Әуезов» атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті, Шымкент қаласы/

Студент, Южно-Казахстанский Государственный университет имени М.Ауезова, город Шымкент

16.07.1999

22.08.2001

Жетекші маман м.у.а., жетекші маман, Арыс қаласы әкімінің экономикалық болжау және шағын, орта бизнесті дамыту бөлімі, ОҚО, Арыс қаласы/

Временно исполняющий обязанности ведущего специалист., ведущий специалист, Отдел экономического прогнозирования и развития малого, среднего бизнеса акима города Арыс, ЮКО, города Арыс

01.11.2001

24.01.2005

Бас маман, Арыс қаласы әкімінің кәсіпкерлікті қолдау және дамыту бөлімі, ОҚО, Арыс қаласы/

Главный специалист, Отдел развития и поддержки предпринимательства акима города Арыс, ЮКО, город Арыс

01.02.2005

27.03.2006

Жетекші маман, Арыс қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі, ОҚО, Арыс қаласы/

Ведущий специалист, Отдел культуры и развития языков города Арыс, ЮКО, города Арыс

27.03.2006

29.11.2013

Бөлім бастығы, Арыс қаласының ішкі саясат бөлімі,   ОҚО, Арыс қаласы /

Начальник отдела, Отдел внутренней политики города Арыс, ЮКО, города Арыс

29.11.2013

06.01.2014

Әкімнің орынбасары міндетін уақытша атқарушы, Арыс қаласы әкімі аппараты, ОҚО, Арыс қаласы/

Временно исполняющий обязанности заместителя акима, Аппарат акима города Арыс, ЮКО города Арыс

06.01.2014

Б.к.д/ по н.в.

Әкімнің орынбасары , Арыс қаласы әкімі аппараты, Түркістан облысы, Арыс қаласы/

Заместитель акима, Аппарат акима города Арыс, Туркестанской области, город Арыс

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/

Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

 Тагаев Бахытжан Абдуллаевич
(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы
Подпись________________            «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны

Место печати

ЖАРИЯЛАНҒАНЫ: 
10.11.2016-12:00:00
ЖАҢАРТЫЛҒАНЫ: 
02.11.2018-12:00:00