ДӘРІБАЙ САПАРБАЙ ДӘРІБАЙҰЛЫ


Дәрібай Сапарбай Дәрібайұлы


ДӘРІБАЙ САПАРБАЙ ДӘРІБАЙҰЛЫ


МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
 
I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР/ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
 
Дәрібай Сапарбай Дәрібайұлы
Дарибай Сапарбай Дарибайулы
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда) /
фамилия, имя, отчество (при наличии)
 
Арыс қаласы әкімінің орынбасары, Е-1
Заместитель акима города Арыс,  Е-1
(жұмыс орны, лауазымы, санаты/
место работы, должность, категория)
 
590428301264
(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)

28 сәуір 1959 ж/

28 апреля 1959 г

Туылған жерi/Место рождения

ОҚО, Арыс қаласы

ЮКО, город Арыс

Ұлты/Национальность /

Қазақ/ Казах

Бiлiмi/Образование

Жоғары/ Высшее

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения

1981 ж, Алматының зоотехникалық-малдәрігерлік институты/

1981 г, Алма-Атинский зооветеринарный институт

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности

Зооинженер/ Зооинженер

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание

Жоқ/ Нет

Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер |Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств

Орыс/ Русский

Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг

Жоқ/ Нет

Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин

Запастағы капитан/

Капитан запаса

Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания

1. Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің «Мақтау грамотасы» 2004 жыл,

2. Қазақстан Республикасы кәсіподағының «Ерең еңбегі» медалі,  

3. «Қазақстан Республикасының Конститутциясына 10 жыл»                медалі- 2005 ж,

4. «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл» мерекелік медалі 2014 жыл,                                  5. «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» медалі – 2016 ж./

1. Акима Южно-Казахстанской области «почетная грамота» - 2004 г,

2. Медаль Профсоюзов Республики Казахстан «Ерең еңбегі үшін»,

3. Юбилейные медали«10 лет независимости Республики Казахстан»  - 2005 г,

4. Юбилейная медаль «20 лет маслихатам Республики Казахстан» 2014 г.

Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки

ҚР ҰҚК ОҚОД-нің 06.02.2002 жылғы №3/1-6-266 хатына сәйкес мемлекеттік қызмет атқаруға кедергі келтіретін мәліметтер жоқ/

Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 06.02.2002 г. №3/1-6-266 материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим

28.02.2002 ж/

28.02.2002 г

Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях

Жоқ/ Нет

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлімет/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) совершение коррупционного правонарушения

Мәліметтер жоқ/

Сведений нет

Мемлекеттік қызметке кір келтіретін теріс қылық жасағаны үшін тәртіптік жаза қолданылғаны туралы мәлімет (тәртіптік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)

Сведения о наложении дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)

Мәліметтер жоқ/

Сведений нет

Бағалау нәтижелері туралы мәлімет
(күні және бағасы)/

Сведения о результатах оценки
(дата и оценка)

06.10.2017 ж «қанағаттанарлық»

06.10.2017 г. «удовлетворительно»

Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации

2017 жылғы 16 наурыздағы  бірыңғай аттестаттау комиссиясының хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сай келеді»

На основании протокола единой аттестационной комиссии от 16 марта 2017 года  «соответствует занимаемой государственной должности»    

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/

Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации

2013 жылы біліктілігін арттыру семинарынан өтті/

Прошел курс повышения квалификации

 в 2013 году

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны

Место печати


II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ/ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/Дата

Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi /
Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/
приема

босатылған/
увольнения

18.11.1981

13.09.1982

Аға зоотехник, Қазақтың ғылыми –зерттеу қойшаруашылығы институты, Алматы обл.,Жамбыл ауданы

Старший зоотехник, Казахский научно –исследовательский институт овцеводства, Алматинская обл., Жамбылского района

20.09.1982

26.07.1984

Зоотехник, Бөріжар қой совхозы, ОҚО, Бөген ауданы, Ұялыжар ауылы

Зоотехник, совхоз Боржар, Бугунский район,

село Уялыжар

26.07.1984

01.11.1989

Бөлімше меңгерушісі, Бөріжар қой совхозы, ОҚО, Бөген ауданы, №4 бөлімшесі

Заведующий отделение, совхоз Боржар, Бугунский район, отделение №4

01.11.1989

19.10.1991

Нұсқаушы, кеңесші,  Арыс қалалық Партия комитеті ұйымдастыру бөлімі, ОҚО, Арыс қаласы

Инструктор, консультант, Организационный отдел городского комитета Партии Арыс, ЮКО, г. Арыс

19.10.1991

01.03.1992

Төраға орынбасары, Арыс қалалық атқару комитеті, ОҚО, Арыс қаласы

Заместитель председателя, Исполнительный комитет города Арыс, ЮКО, г. Арыс

05.03.1992

01.04.1993 ж

Бас зоотехник, Бөріжар қой совхозы, ОҚО,Ордабасы ауданы

Главный зоотехник, совхоз Боржар, ЮКО,Ордабасинский район

01.04.1993

10.01.1994 ж

Басқарма бастығының бірінші орынбасары, Арыс аудандық ауыл шаруашылық басқармасы,

ОҚО, Арыс қаласы, Байырқұм ауылы

Первый заместитель начальника управления, Районного управления сельского хозяйства, ЮКО, город Арыс,

село Байыркум

10.01.1994 ж

01.03.1997 ж

Төраға, Байырқұм қауымдастығы басқармасы,   ОҚО, Арыс қаласы, Байырқұм ауылы

Председатель, Ассоциация управления Байыркум,

ЮКО, город Арыс, село Байыркум

07.03.1997 ж

15.11.1999 ж

Төраға , «Бірлік-5» өндірістік кооперативі,  ОҚО, Ордабасы ауданы

Председатель , «Бірлік-5» производственный кооператив, ЮКО, Ордабасинский район

06.12.1999 ж

06.02.2002 ж

Іс басқарушы, «Арыс» өндірістік кооперативі,ОҚО, Арыс қаласы

Управляющий делами, «Арыс» производственный кооператив, ЮКО, город Арыс

06.02.2002 ж

10.06.2008 ж

Ауылдық округ әкімі, Дермене ауылдық округ әкімі аппараты, ОҚО, Арыс қаласы

Аким сельского округа, Аппарат акима сельского округа Дермене, ЮКО, город Арыс, село Дермене

10.02.2008 ж

24.09.2012 ж

Ауылдық округ әкімі, Ақдала ауылдық округ әкімі аппараты, ОҚО, Арыс қаласы

Аким сельского округа, Аппарат акима сельского округа Акдала, ЮКО, город Арыс, село Акдала

24.09.2012 ж

11.06.2015

Бөлім басшысы, Арыс қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламар бөлімі, ОҚО, Арыс қаласы

Руководитель отдела, Отдел занятости и социальных программ города Арыс, ЮКО, г. Арыс

11.06.2015 ж

Б.к.д/ по н.в.

Әкімнің орынбасары, Арыс қаласы әкімі аппараты, Түркістан облысы, Арыс қаласы

Заместитель акима, Аппарат акима города Арыс,  Туркестанской области, г. Арыс

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/

Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

Тағаев Бахытжан Абдуллаұлы

 (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Қолы __________________ _______ жыл «____» _____________ айы
Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны

Место печати


 

ЖАРИЯЛАНҒАНЫ: 
10.11.2016-12:00:00
ЖАҢАРТЫЛҒАНЫ: 
02.11.2018-12:00:00