АЙТБАЕВ РЫСДАУЛЕТ ПАЙЛАНҰЛЫАЙТБАЕВ РЫСДАУЛЕТ ПАЙЛАНҰЛЫ


МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
 
I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР/ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
 
Айтбаев Рысдаулет Пайланұлы
Айтбаев Рысдаулет Пайланович
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда) /
фамилия, имя, отчество (при наличии)
 
Арыс қаласы әкімінің орынбасары, Е-1
Заместитель акима города Арыс,  Е-1
(жұмыс орны, лауазымы, санаты /
место работы, должность, категория)
 
640912301752
(жеке сәйкестендіру нөмірі/индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)

/Дата рождения (число, месяц, год)

12 қыркүйек 1964 ж/

12 сентября 1964 г

Туылған жерi / Место рождения

ОҚО, Арыс қаласы, Монтайтас ауылы

ЮКО, город Арыс, село Монтайтас

Ұлты / Национальность *

Қазақ/ Казах

Бiлiмi / Образование

Жоғары/ Высшее

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы / Год окончания и наименование учебного заведения

1..1990 ж,  Қазақ химия-технологиялық институты;

2..2007 ж, Мирас университеті/

1.1990 г, Казахский химико-технологический институт;

2. 2007, университет Мирас

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/Квалификация по специальности

1. Инженер-технолог;

2. Қаржы бакалавры/

1. Инженер-технолог;

2. Бакалавр финансов

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы / Ученая степень, ученое звание

Жоқ/ Нет

Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi / Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств

Орыс/ Руский

Дипломатиялық дәрежесi / Дипломатический ранг

Жоқ / Нет

Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi / Воинское, специальное звание, классный чин

Лейтенант/ Лейтенант

Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары / Государственные награды, почетные звания

1. «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» медалі–2011 ж, 2. «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» медалі-2013 ж,  

3. «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» медалі–2016 ж/

1. Юбилейные медали «20 лет независимости Республики Казахстан» - 2011 г,

2. Медаль «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» - 2013 г,

3. Юбилейные медали «25 лет независимости Республики Казахстан» - 2016 г.

Арнайы тексеру нәтижелерi /

Результаты специальной проверки

ҚРҰҚК ОҚОД-нің 16.09.2002 жылғы

№3/1-6/5206 хатына сәйкес мемлекеттік қызмет атқаруға кедергі келтіретін мәліметтер жоқ/

Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 16.09.2002 г. №3/1-6-5206 материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi / Дата принесения присяги государственным служащим

16.10.2002 ж/

16.10.2002 г

Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет /
Сведения о дисциплинарных взысканиях

Жоқ/ Нет

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлімет/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) совершение коррупционного правонарушения

Мәліметтер жоқ/

Сведений нет

Мемлекеттік қызметке кір келтіретін теріс қылық жасағаны үшін тәртіптік жаза қолданылғаны туралы мәлімет (тәртіптік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)

Сведения о наложении дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)

Мәліметтер жоқ/

Сведений нет

Бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы) /

Сведения о результатах оценки (дата и оценка)

25.06.2017 ж «қанағаттанарлық»/

25.06.2017 г.  «удовлетворительно»

Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi /
 Дата и результаты аттестации

2017 жылғы 16 наурыздағы  бірыңғай аттестаттау комиссиясының хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сай келеді» /

На основании протокола единой аттестационной комиссии от 16 марта 2017 года  «соответствует занимаемой государственной должности»    

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні /Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации

2016 жылы біліктілігін арттыру семинарынан өтті/

Прошел курс повышения квалификации в 2016 году

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны

Место печати


II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ/ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні / Дата

Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi /
 Должность, место работы, местонахождение организации

Қабылданған/

Приема

Босатылған /
Увольнения

14.09.1981

23.11.1982

Жұмысшы, Жданов кеңшарының құрылыс цехы, Монтайтас ауылы

Рабочий, строительный цех совхоза Ждановский, село Монтайтас

09.12.1982

24.11.1984

Солдат, Кеңес Армиясы қатарында

Солдат, служил в рядах Советской Армии

26.07.1985

04.07.1990

Студент, Қазақ химия технолгия институы, Шымкент қаласы

Студент, Казахский институт химической технологии,  город Шымкент

23.07.1990

12.01.1994

Жетекші маман, Арыс қалалық атқару комитеті жанындағы экология бөлімі, ОҚО, Арыс қаласы

Ведущий специалист, Отдел экологии горисполкома, ЮКО, город Арыс

13.01.1994

30.12.1996

Мемлекеттік инспектор, Арыс аудандық экология және биоресурстар басқармасы, ОҚО, Арыс қаласы

Государственный инспектор, Районного управления экологии и биоресурсов, ЮКО, город Арыс

04.05.1997

15.07.1998

Мемлекеттік инспектор, Арыс қаласы әкімшілігі жер пайдалану және қорғау жөніндегі комитет,  ОҚО, Арыс қаласы /

Государственный инспектор, Комитет по использованию и охране земель администрации города Арыс, ЮКО, город Арыс

15.07.1998

04.11.1998

Төраға міндетін уақытша атқарушы, Арыс қаласы әкімшілігі жер пайдалану және қорғау жөніндегі комитет, ОҚО, Арыс қаласы/

Временно исполняющий обязанности председателя, Комитет по использованию и охране земель администрации города Арыс, ЮКО, город Арыс

04.11.1998

08.01.2000

Төраға, Арыс қаласы әкімшілігі жер пайдалану және қорғау жөніндегі комитет, ОҚО, Арыс қаласы/

Председатель, Комитет по использованию и охране земель администрации города Арыс, ЮКО, г.Арыс

08.01.2000

24.01.2005

Төраға, Арыс қалалық жер инспекциясы,ОҚО, Арыс қаласы/

Председатель, Земельная инспекция города Арыс, ЮКО, город Арыс

24.01.2005

30.01.2012

Меңгеруші, Арыс қаласының жер қатынастары бөлімі, ОҚО, Арыс қаласы/

Заведующий, Отдел земельных отношений города Арыс, ЮКО, город Арыс

30.01.2012

07.12.2016

Аппарат басшысы, Арыс қаласы әкімі аппараты,   ОҚО, Арыс қаласы/

Руководитель аппарата, Аппарат акима города Арыс, ЮКО, город Арыс

07.12.2016

Б.к.д/ по н.в.

Әкімнің орынбасары, Арыс қаласы әкімі аппараты, Түркістан облысы, Арыс қаласы

Заместитель акима, Аппарат акима города Арыс, Туркестанской области, город Арыс

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/

Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

Тағаев Бахытжан Абдуллаұлы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии)

 

Қолы __________________ _______ жыл «____» _____________ айы
Подпись________________            «__» ____________месяц ________год

 

Мөрдің орны

Место печати


 

ЖАРИЯЛАНҒАНЫ: 
10.11.2016-12:00:00
ЖАҢАРТЫЛҒАНЫ: 
02.11.2018-12:00:00