АНАШБЕКОВ ТАЛҒАТ ӘБДІҚАДІРҰЛЫАНАШБЕКОВ ТАЛҒАТ ӘБДІҚАДІРҰЛЫ


МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
 
I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР/ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Анашбеков Талғат Әбдіқадірұлы
Анашбеков Талгат Абдикадирович
      (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/             
фамилия, имя, отчество (при наличии))
Арыс қаласы әкімі аппаратының басшысы, Е-2 /
 Руководитель аппарата акима города Арысь, Е-2
(жұмыс орны, лауазымы, санаты/
место работы, должность, категория)
750903302398
 (жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)

3 қыркүйек 1975 ж/

3 сентября 1975 г

Туылған жерi/Место рождения

ОҚО, Шардара ауданы/

ЮКО, Шардаринский район

Ұлты/Национальность *

Қазақ/ Казах

Бiлiмi/Образование

Жоғары/ Высшее

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения

1. 1996 ж,  Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті;

2. 2015 ж, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті/

1. 1996 г, Международный Казахско-Турецкий университет имени К.А.Яссауи

2. 2015 г,  Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауезова

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности

1. Қоршаған ортаны қорғау және табиғат ресурстарын үнемді пайдалану;   2. Мемлекеттік және жергілікті басқару/

1. Охраны окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;

2. Государственное и местное управление

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание

Мәліметтер жоқ / Сведений нет

Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер |Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств

Орыс/ Русский

Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг

Мәліметтер жоқ / Сведений нет

Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин

Қатардағы жауынгер/ Рядовой

Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания

Мәліметтер жоқ / Сведений нет

Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки

ҚР ҰҚК ОҚОД-нің 08.08.2003 жылғы №3/1-6-7410 ҚБПҮ қатынас хатына сәйкес мемлекеттік қызмет атқаруға кедергі келтіретін мәліметтер жоқ/

Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 08.08.2003 г. №3/1-6-7410 материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим

21.08.2003 ж/

21.08.2003 г

Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях

Мәліметтер жоқ / Сведений нет

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)

Мәліметтер жоқ / Сведений нет

Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/
Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)

Мәліметтер жоқ / Сведений нет

Бағалау нәтижелері туралы мәлімет
(күні және бағасы)/

Сведения о результатах оценки
(дата и оценка)

Мәліметтер жоқ / Сведений нет

Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации

2017 жылғы 24 наурыздағы  бірыңғай аттестаттау комиссиясының хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сай келеді»

На основании протокола единой аттестационной комиссии от 24 марта 2017 года  «соответствует занимаемой государственной должности»

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/

Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации

2014 жылы біліктілігін арттыру семинарынан өтті/

Прошел  курс повышения квалификации в 2014 году

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдіңорны

Место печати


II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ/ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/Дата

Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi /
Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/
приема

босатылған/
увольнения

25.06.1996

26.03.2001

"Анар" шаруа қожалығының мүшесі, ОҚО, Шардара ауданы, Ұзыната ауылы /

Член крестьянского хозяйство "Анар", ЮКО, Шардаринский район, село Узыната

27.03.2001

22.05.2003

«Комсомол» мемлекеттік қазыналық кәсіпорында бөлімше бригадирінің көмекшісі, ОҚО, Шардара ауданы, Ұзыната ауылы/ Помощник бригадира государственного предприятия "Комсомол", ЮКО, Шардаринский район, село Узыната

22.05.2003

12.02.2008

Шардара аудандық ішкі саясат және жастар ісі жөніндегі бөлімінің бас маманы, ОҚО, Шардара қаласы /

Главный специалист отдел внутренней политики Шардаринского района, ЮКО, город Шардара

15.02.2008

15.09.2010

Шардара ауданы әкім аппараты ұйымдастыру және кадрлармен жұмыс бөлімінің бас маманы, Шардара қаласы/

Главный специалист отдела организационно-кадровой работы аппарата акима Шардаринского района, ЮКО, город Шардара

15.09.2010

05.07.2013

Шардара ауданы әкім аппараты ұйымдастыру және кадрлармен жұмыс бөлімінің меңгерушісі, Шардара қаласы/

Руководитель отдела организационной и кадровой работы аппарат акима Шардаринского района, ЮКО, город Шардара

05.07.2013

07.08.2016

Шардара ауданы әкімі аппаратының басшысы,

ЮКО, Шардара қаласы/

Руководитель аппарата акима Шардаринского района, ЮКО, город Шардара

08.08.2016

08.06.2017

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің аппараты әлеуметтік-экономикалық мониторинг және талдау бөлімінің бас инспекторы, Шымкент қаласы /

Главный инспектор отдела социально-экономического мониторинга  и анализа аппарата акима Южно-Казахстанской области, город Шымкент

09.06.2017

25.07.2017

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің аппараты әлеуметтік сала мониторингі бөлімінің бас инспекторы, Шымкент қаласы /

Главный инспектор  отдела мониторинга социальной сферы аппарата акима Южно-Казахстанской области, город Шымкент

26.07.2017

Б.к.д/ по н.в.

Аппарат басшысы, Арыс қаласы әкімі аппараты, Түркістан облысы, Арыс қаласы/

Руководитель аппарата, Аппарат акима города Арыс, Туркестанской области, город Арыс

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/

Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

 Тагаев Бахытжан Абдуллаевич_______
(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы
Подпись________________            «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны

Место печати


 

ЖАРИЯЛАНҒАНЫ: 
12.01.2018-12:00:00
ЖАҢАРТЫЛҒАНЫ: 
02.11.2018-12:00:00