2019 жылдың 1 шілдесіндегі жағдай бойынша БЖЗҚ зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелі


2019 жылдың 1 шілдесіндегіжағдайбойыншаҚазақстанРеспубликасыҰлттықБанкініңсенімгерлікбасқаруындағы БЖЗҚ зейнетақыактивтері 9,99 трлн теңгеніқұрады.

Салымшылар мен алушылардыңзейнетақыактивтерініңтабыстылығы 2018 жылдыңшілде мен 2019 жылдыңмаусымыаралығында (өткен 12 ай ішінде) 9,4 пайызғажетті. Дәл осы кезеңде инфляция деңгейі 5,4 пайыздыкөрсетті.

2019 жылдыңбасынанберіесептелгенинвестициялықтабыстыңжалпысомасы 285,2 млрд теңгеденасты.

Зейнетақыактивтерібойыншаалынғанинвестициялықтабыстыңқұрылымымынадай:

- бағалықағаздар, орналастырылғансалымдаржәне «кері РЕПО» операциялары

бойыншасыйақытүріндегітабыстар 330,57 млрд теңге;

- бағалықағаздардынарықтыққайтабағалауданорыналғаншығындар (31,79) млрд теңге;

- шетелдіквалютанықайтабағалауданорыналғаншығындар (24,10) млрд теңге;

- сыртқыбасқарудантүскентабыстар 6,68 млрд теңге;

- басқа да шығындар 3,85 млрд теңгеніқұрады.

2019 жылдың 1 шілдесіндегіжағдайбойынша БЖЗҚ зейнетақыактивтерініңинвестициялықпортфеліндегіборыштыққаржықұралдарыныңөтелуібойыншаорташатабыстылықжылына 7,0 пайыздықұрады. Оныңішіндетеңгегеноминалданғандарыбойыншаорташатабыстылық – жылдық 8,5 пайыз, ал шетелдіквалютада – жылдық 3,7 пайыздықұрады.

ҚордыңзейнетақыактивтеріпортфелініңнегізгібөлігіҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттікқұндықағаздарына (40,31 пайыз) тиесілі. Бұлтабысыеңтұрақтықаржықұралдарыныңбірі. Есептікүнгеқарайтеңгегеноминалданған ҚР мемлекеттікбағалықағаздарыныңөтелуібойыншаорташатабыстылықжылдық 7,5 пайызды, ал АҚШ долларында – жылдық 4,5 пайыздықұрады.

Шетмемлекеттердіңмемлекеттікбағалықағаздарыныңағымдағықұны 2019 жылдың 1 шілдесіне 1 446,22 млрд теңгеніқұрап, жылбасынанбері 21,34 пайызғаартты. Олардыңпортфельдегіүлесі 14,47 пайыздықұрады. БЖЗҚ зейнетақыактивтерініңпортфеліндешетелмемлекеттерінің МБҚ өтеугеорташаалынғанкірістілігіесептікүнге 3,2 пайыздықұрады.

ҚазақстанРеспубликасыныңквазимемлекеттікұйымдарының 2019 жылдың 1 шілдесіндегіоблигацияларызейнетақыактивтерініңинвестициялықпортфелінің 13,71 пайызынқұрады. Есептікүнге ҚР квазимемлекеттікұйымдарыныңтеңгеменноминалданғаноблигацияларыбойыншаөтеугеорташаалынғанкірістілікжылдық 10,2 пайызды, АҚШ долларымен - жылдық 5,0 пайыздықұрады.

Екіншідеңгейліқазақстандықбанктердіңқаржықұралдарыбылайшакелтірілген: портфельдің 12,69 пайызыоблигацияларғаорналастырылған, олардыңорташаалынғанкірістілігіұлттықвалютадажылдық 10 пайыздыжәне АҚШ долларында 6,4 пайыздықұрады; депозиттердіңүлесіорташаалынғанкірістілікпенжылдық 9,4% пайыздықұрап, 2,66 пайызғажетті.

БЖЗҚ зейнетақыактивтеріесебіненсатыпалынғанқаржықұралдарыноминалданғанвалюталаршеңберіндегіқаржықұралдарыныңинвестициялықпортфелібылайшакөріністапты: ұлттықвалютадағыинвестициялар - 68,23 пайыз, АҚШ долларында – 31,36 пайыз, басқавалюталарда – зейнетақыактивтеріпортфелінің 0,42 пайызынқұрады.

Қордыңсенімгерлікбасқарудағызейнетақыактивтеріпортфелініңқұрылымдықүлестірілімі БЖЗҚ Инвестициялықдекларациясынатолығыменсәйкескеледі.

БЖЗҚ ресмисайтындазейнетақыактивтерінбасқарубойыншаинвестициялық портфель туралытолықақпаратжарияланған. Олмынасілтемебойыншақолжетімді:

https://www.enpf.kz/upload/medialibrary/f65/f657f047351a31b5e726c10056d5da2c.pdf

Инвестициялыққызметтуралытолықесепсалымшылардыңзейнетақыжинақтарықандайнарықтықбағабойыншақандайбағалықағаздарғажәнеқаншамөлшердеинвестицияланғаныжайындағымағлұматтардантұрады.


 

ЖАРИЯЛАНҒАНЫ: 
09.08.2019-12:00:00