ТҰРҒЫН ҮЙ


ТҰРҒЫН ҮЙГЕ МҰҚТАЖ РЕТІНДЕ ЕСЕПТЕ ТҰРАТЫН АЗАМАТТАР НАЗАРЫНА!

БЕЙНЕ

Осы мақсатта тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтар жыл сайын 1 сәуірденбастап 1 желтоқсанға дейін құжаттарды

қабылдауды жүзеге асыратын аудан әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі  және

автомобиль жолдары бөліміне қажетті құжаттарды ұсынуы тиіс.

         Түгендеу мерзімі-ағымдағыжылдың 1 желтоқсанынан бастап үш ай.

         Түгендеужұмыстарынақажеттіқұжаттартізбесі:

 1. Өтінішберуші мен оныңотбасымүшелерініңжекекуәліктері не паспорттары;
 1. Некегетұру (бұзу), отбасы мүшелерінің қайтыс болуы, балалардың тууы туралы (болған жағдайда) куәліктерінің көшірмелері;
 1. Аумақтық әділеторганының анықтамасын (өтініш берушіде және онымен тұрақты тұратын отбасы мүшелерін деменшік  құқығында оларға тиесілі тұрғын үй жоқ немесе бар екендігі туралы);
 1. Есепке қойған жағдайда, мемлекеттік кәсіпорынның не мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан тұрғынүйгемұқтажазаматтаржергіліктіатқарушыорганныңанықтамасын (өтінішберушідежәнеүнеміоныменбіргетұратынотбасымүшелерінде осы елдімекендетұрақтыпайдалануындакоммуналдықтұрғынүйқорынанберілгентұрғынүйдің бар немесежоқекенітуралы);
 1. Азаматтардытіркеукітабыныңкөшірмесі не мекен-жайанықтамасы, не өтінішберушініңтұрғылықтыжерібойыншатіркелгенінрастайтынселолықжәне / немесеауылдық  әкімдерініңанықтамасы;
 1. Өтінішберушініңотбасымүшелерідепбасқаадамдартанылғанжағдайдаалғашқысыолардыөтінішбеушініңотбасымүшелерідептанутуралы сот шешімінұсынады;
 1. Халықтыңәлеуметтікжағынанәлсізтоптарынажататыназаматтарқосымшаөтінішберушінің (отбасының) халықтыңәлеуметтікжағынанәлсізтоптарынажататынынрастайтынқұжатты;
 1. Халықтыңәлеуметтікжағынанәлсізтоптарынажататыназаматтар(мүгедекбалалары бар немесеолардытәрбилеуші  отбасылардықоспағанда) өтінішжасаудыңалдындаотбасыныңәрбірмүшесінесоңғы он екі ай ішіндегітабысытуралымәліметтіқосымшаұсынады;
 1. Мемлекеттікқызметшілер, бюджеттікұйымдардыңқызметкерлері,әскериқызметшілер мен сайланбалықызметатқаратынадамдаржұмысорнынан (қызметтен)  анықтаманықосымшаұсынады;
 1. Жалғызтұрғынүйіавариялықжағдайдадептанылғаназаматтаросыфактінірастайтынанықтаманықосымшаұсынады;
 1. Отбасытұратынтұрғынүйбелгіленгенсанитарлық  жәнетехникалықталаптарғасайкелмегеннемесежапсарлас, оқшауланбағантұрғынүй-жайлардаекіжәнеодан да көпотбасытұрыпжатқаннемесеотбасықұрамындакейбірсозылмалыаурулардыңауыртүрлеріменауыратыннауқастарболып, бірүй-жайда (пәтерде) оларменбіргетұрумүмкінболмағанжағдайдаөтінішберушілеруәкілеттіорганныңанықтамасынқосымшаұсынады.        

         Қосымшаақпараттаралуүшін 4-28-95 телефонынахабарласуғаболады.

«Арыс қаласы әкімдігініңтұрғынүй-коммуналдықшаруашылық, жолаушылар көлігіжәне автомобиль жолдарыбөлімі» мемлекеттікмекемесі

 1. Өтінішберуші мен оныңотбасымүшелерініңжекекуәліктері не паспорттары;
 1. Некегетұру (бұзу), отбасымүшелерініңқайтысболуы, балалардыңтууытуралы (болғанжағдайда) куәліктерініңкөшірмелері;
 1. Аумақтықәділеторганыныңанықтамасын (өтінішберушідежәнеоныментұрақтытұратынотбасымүшелеріндеменшік  құқығындаоларғатиесілітұрғынүйжоқнемесе бар екендігітуралы);
 1. Есепкеқойғанжағдайда, мемлекеттіккәсіпорынның не мемлекеттікмекеменіңтұрғынүйқорынантұрғынүйгемұқтажазаматтаржергіліктіатқарушыорганныңанықтамасын (өтінішберушідежәнеүнеміоныменбіргетұратынотбасымүшелерінде осы елдімекендетұрақтыпайдалануындакоммуналдықтұрғынүйқорынанберілгентұрғынүйдің бар немесежоқекенітуралы);
 1. Азаматтардытіркеукітабыныңкөшірмесі не мекен-жайанықтамасы, не өтінішберушініңтұрғылықтыжерібойыншатіркелгенінрастайтынселолықжәне / немесеауылдық  әкімдерініңанықтамасы;
 1. Өтінішберушініңотбасымүшелерідепбасқаадамдартанылғанжағдайдаалғашқысыолардыөтінішбеушініңотбасымүшелерідептанутуралы сот шешімінұсынады;
 1. Халықтыңәлеуметтікжағынанәлсізтоптарынажататыназаматтарқосымшаөтінішберушінің (отбасының) халықтыңәлеуметтікжағынанәлсізтоптарынажататынынрастайтынқұжатты;
 1. Халықтыңәлеуметтікжағынанәлсізтоптарынажататыназаматтар (мүгедекбалалары бар немесеолардытәрбилеуші  отбасылардықоспағанда) өтінішжасаудыңалдындаотбасыныңәрбірмүшесінесоңғы он екі ай ішіндегітабысытуралымәліметтіқосымшаұсынады;

 

ЖАРИЯЛАНҒАНЫ: 
17.01.2017-12:00:00
ЖАҢАРТЫЛҒАНЫ: 
25.04.2018-12:00:00