АРЫС ҚАЛАСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ

 


МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ
ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ
 
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
 
I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
 
Анашбеков Талғат Әбдіқадірұлы
Анашбеков Талгат Абдикадирович
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/     
фамилия, имя, отчество (при наличии))
 
Арыс қаласы әкімінің аппарат басшысы,
Е-2 санаты/
 Руковадитель аппарата акима города Арысь категория Е-2
(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория)
750903302398
 (жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)
 
Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)
3 қыркүйек 1975 жыл/
3 сентябрь 1975 года
Туылған жерi/Место рождения
ОҚО, Шардара ауданы, Шардара қаласы /
Южно-Казахстанская область Шардаринский район, города Шардара
Ұлты/Национальность *
Қазақ/казах
Бiлiмi/Образование
Жоғары/высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
1996 ж.,  Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті;
2015 ж., М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті;/
1996г., Международный Казахско-Турецкий университет имени К.А.Яссауи
2015.,  Южно-Казахстанский Государственный университет имени М.Ауезова;
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
Эколог; экономика және бизнес бакалавры/Эколог,бакалавр экономики и бизнеса
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание
Жоқ /нет
Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер |Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств
Орыс/русский
Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг
Жоқ/ не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин
Жоқ/нет
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания
Жоқ/нет
Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки
ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаментінің 08.08.2003 ж. №3/1-6-7410  хаты,  мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ/
Письмо ДКНБ по Южно-Казахстанской области от 08.08.2003г. №3/1-6-7410 дсп   информацией препятствующей работе на государственной службе не распологаем
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим
21.08.2003 жыл/
21.08.2003 год
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Жоқ/ не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)
ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 21.06.2017 ж. №646622673241 хаты, мәліметтер жоқ
письмо КПСиСУ ГП РК от 21.06.2017 г. №646622673241, сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/
Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)
ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 21.06.2017 ж. №646622673241 хаты, мәліметтер жоқ
письмо КПСиСУ ГП РК от 21.06.2017 г. №646622673241, сведений нет
Бағалау нәтижелері туралы мәлімет
(күні және бағасы)/
Сведения о результатах оценки
(дата и оценка)
20.12.2016 ж. «тиімді»/
20.12.2016 г. «эффективный 
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации
2017 жылғы 24 наурыздағы 5 хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/
на основании протокола
от  24 марта 2017 года  «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации
2014 жылы біліктілігін арттыру семинарынан өтті/
Прошел  курс повышения квалификации в 2014 году
* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию
Мөрдіңорны/Место печати

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/
Дата
Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi /
Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/
приема
босатылған/
увольнения
25.06.1996
26.03.2001
"Анар" шаруа қожалығының мүшесі, Шардара ауданы, Ұзыната ауылы /
Член крестьянского хозяйство "Анар", село Узыната, Шардаринский район
27.03.2001
22.05.2003
«Комсомол» мемлекеттік қазыналық кәсіпорында бөлімше бригадирінің көмекшісі, Шардара ауданы, Ұзыната ауылы /
Помощник бригадира государственного предприятия "Комсомол", село Узыната, Шардаринский район
22.05.2003
12.02.2008
Шардара аудандық ішкі саясат және жастар ісі жөніндегі бөлімінің бас маманы, Шардара қаласы /
Главный специалист отдел внутренней политики Шардаринского района, город Шардара
15.02.2008
15.09.2010
Шардара ауданы әкім аппараты ұйымдастыру және кадрлармен жұмыс бөлімінің бас маманы, Шардара қаласы/
Главный специалист отдела организационно-кадровой работы аппарата акима Шардаринского района, город Шардара
15.09.2010
05.07.2013
Шардара ауданы әкім аппараты ұйымдастыру және кадрлармен жұмыс бөлімінің меңгерушісі, Шардара қаласы/
Руководитель отдела организационной и кадровой работы аппарат акима Шардаринского района, город Шардара
05.07.2013
07.08.2016
Шардара ауданы әкімі аппаратының басшысы, Шардара қаласы/
Руководитель аппарата акима Шардаринского района, город Шардара
08.08.2016
08.06.2017
Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің аппараты әлеуметтік-экономикалық мониторинг және талдау бөлімінің бас инспекторы, Шымкент /
Главный инспектор отдела социально-экономического мониторинга  и анализа аппарата акима Южно-Казахстанской области, Шымкент
09.06.2017
25.07.2017
Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің аппараты әлеуметтік сала мониторингі бөлімінің бас инспекторы, Шымкент /
Главный инспектор  отдела мониторинга социальной сферы аппарата акима Южно-Казахстанской области, Шымкент
26.07.2017
Б.к.д/ по н.в.
Арыс қаласы әкімі аппаратының басшысы, Арыс қаласы/
Руководитель аппарата акима города  Арыс , город Арыс
 
Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/
Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):
_________ Тагаев Бахытжан Абдуллаевич_______
(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))
 
Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы
Подпись________________            «__» ____________месяц ________год
Мөрдіңорны/Место печати

 
Қала әкімі аппаратының атауы
Аты – жөні
Мекен-жайы
Байланыс телефоны
1
Түркістан облысы Арыс қаласы «Арыс қаласы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Анашбеков Талғат Әбдіқадірұлы
Түркістан облысы Арыс қаласы Әл-Фараби №3
 
(8-725-40) 2-15-05
 
ЖАРИЯЛАНҒАНЫ: 
17.01.2016-12:00:00
ЖАҢАРТЫЛҒАНЫ: 
15.05.2019-12:00:00