БАЙЫРҚҰМ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ

 


МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ
ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ
 
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
 
I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
 
Әлетбаев Мұрат Көпжасарұлы
Алетбаев Мурат Копжасарович
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/     
фамилия, имя, отчество (при наличии))
 
Байырқұм ауылдық округ әкімі міндетін уақытша атқарушы,
Е-R-1 санаты/
Временно исполняющий обязанности акима сельского округа Байыркум                    категория Е-R-1
(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория)
7012263005537
(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)
 
Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)
26 желтоқсан 1970 жыл/
26 декабрь 1970 года
Туылған жерi/Место рождения
ОҚО Арыс қаласы, Байырқұм  ауылы /
ЮКО города Арысь село Байырқұм
Ұлты/Национальность *
Қазақ/казах
Бiлiмi/Образование
Жоғары/высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
2004 ж., Алматы экономика және статистика Академиясы/
2004 г., Алматинская Академия экономики и статистики
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
«Қаржы және несие»/ Экономист
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание
Жоқ /нет
Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер |Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств
Орыс/русский
Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг
Жоқ/ не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин
Жоқ/нет
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания
жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки
ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті  18.11.2013 ж. №2/3-10-19424 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ/
Письмо департамента КНБ РК по                ЮКО от 18.11.2013г.                                      №2/3-10-19424материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим
13.12.2013 ж./
13.12.2013 г.
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Жоқ/ не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)
ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 15.02.2017 ж. №148617193205 хатына сәйкес мәліметтер жоқ/
Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 15.02.2017 г. №148617193205, сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/
Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)
ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 15.02.2017 ж. №148617193205 хатына сәйкес мәліметтер жоқ/
Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 15.02.2017 г. №148617193205, сведений нет
Бағалау нәтижелері туралы мәлімет
(күні және бағасы)/
Сведения о результатах оценки
(дата и оценка)
25.06.2017 ж., «қанағаттанарлық»./
25.06.2017 г., «удовлетворительно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации
2017 жылғы 17 мамырдағы біріңғай аттестаттау комиссиясының хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/ протокол единой аттестационной комиссии  от               17 мая 2017 года  «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации
06.06.2013 жылы біліктілігін арттыру семинарынан өтті/
Прошла курс повышения квалификации в 06.06.2013 году
* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию
Мөрдің орны/Место печати

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/
Дата
Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi /
Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/
приема
босатылған/
увольнения
01.06.1989
02.07.1994
Жұмысшы, Байырқұм савхозының №3 фермасы,ОҚО Арыс қаласы, Байырқұм ауылы /
Рабочий, №3 ферма Савхоз Байыркума,  ЮКО, города Арысь, село Байыркум
02.07.1994
25.07.1996
Есепші, Байырқұм совхозының №3 фермасы,ОҚО Арыс қаласы, Байырқұм ауылы/
Бухгалтер, №3 ферма Савхоз Байыркума,ЮКО, города Арысь, село Байыркум
01. 08.1996
01.10.1998
Бас маман-жер қатынастары жөніндегі, Байырқұм ауылдық округ әкімі аппараты, ОҚО Арыс қаласы, Байырқұм ауылы/
Главный специалист по земельным отношениям, Аппарат акима сельского округа Байыркум, ЮКО, города Арысь, село Байыркум
01.10.1998
04.02.2004
Салық агенті, Байырқұм ауылдық округ әкімі аппараты, ОҚО Арыс қаласы, Жиделі ауылы/
Налоговый агент, Аппарат акима сельского округа Байыркум, ЮКО, города Арысь, село Байыркум
04.02.2004
25.02.2008
Жетекші маман-салық агенті, Байырқұм ауылдық округ әкімі аппараты, ОҚО Арыс қаласы, Жиделі ауылы/
Ведущий специалист-налоговый агент, Аппарат акима сельского округа Байыркум, ЮКО, города Арысь, село Байыркум
25.02.2008
07.08.2008
Бас маман-салық агенті, Байырқұм ауылдық округ әкімі аппараты, ОҚО Арыс қаласы, Жиделі ауылы/
Главный специалист-налоговый агент, Аппарат акима сельского округа Байыркум,, ЮКО, города Арысь, село Байыркум
08.08.2008
06.08.2013
Ауылдық округ әкімі, Жиделі ауылдық округ әкімі аппараты, ОҚО Арыс қаласы, Жиделі ауылы/
Аким сельского округа, Аппарат акима сельского округа Жидели, ЮКО, города Арысь, село Жидели
06.08.2013
22.11.2013
Ауыл әкімінің міндетін уақытша атқарушы, Жиделі ауылдық округінің әкімінің аппараты, Жиделі ауылы/
Временно исполняющий обязанности акима сельского округа, Аппарат акима сельского округа Жидели, ЮКО, города Арысь, село Жидели
22.11.2013
07.08.2017
Ауыл әкімі, Жиделі ауылдық округінің әкімінің аппараты, ОҚО, Арыс қаласы, Жиделі ауылы/
Аким сельского округа, Аппарат акима сельского округа Жидели, ЮКО, города Арысь, село Жидели
08.08.2017
Қазіргі кезге дейін
Ауыл әкімі міндетін уақытша атқарушы, Байырқұм ауылдық округ әкімі аппараты, ОҚО,Арыс қаласы, Байырқұм ауылы /
Временно исполняющий обязанности акима сельского округа, Аппарат акима сельского округа Байыркум, ЮКО, города Арысь, село Байыркум
 
Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/
Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):
_________ Тагаев Бахытжан Абдуллаевич_______
(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))
 
Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы
Подпись________________            «__» ____________месяц ________год
Мөрдіңорны/Место печати

 
ЖАРИЯЛАНҒАНЫ: 
17.01.2016-12:00:00
ЖАҢАРТЫЛҒАНЫ: 
10.10.2017-12:00:00