ДЕРМЕНЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫМЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ
       ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК  ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Асилбеков Бауыржан Жанатович

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дермене ауылдық округ әкімі аппаратының

бас маман-заңгер, іс жүргізушісі, Е-G-3

 (жұмыс орны, лауазымы, санаты/

место работы, должность, категория)

821020300304

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)

20 қазан 1982 ж

Туылған жерi/ Место рождения

ОҚО, Арыс қаласы

Ұлты/ Национальность

Қазақ

Бiлiмi/ Образование

Жоғары

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения

1. 2003 ж.,  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті;

2. 2014 ж., Қазақстан инженерлі-педагогикалық халықтар Достығы университеті

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности

1. Әлеуметтік мәдени сервис, туризм

2. Құқықтану

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание

Жоқ

Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер

Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств

Орыс, түрік

Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг

Жоқ

Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин

Лейтенант

Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания

Жоқ

Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки

ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаментінің 28.10.2015 жылғы №14/1-11895 ҚБПҮ қатынас хатына сәйкес, мемлекеттік қызмет атқаруға кедергі келтіретін мәліметтер жоқ

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим

25.11.2015 ж

Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях

Жоқ

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлімет/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) совершение коррупционного правонарушения

Мәліметтер жоқ

Мемлекеттік қызметке кір келтіретін теріс қылық жасағаны үшін тәртіптік жаза қолданылғаны туралы мәлімет (тәртіптік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)

Сведения о наложении дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)

Мәліметтер жоқ

Бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/

Сведения о результатах оценки (дата и оценка)

25.12.2017 ж, «қанағаттанарлық»

Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации

20.04.2017 ж, «атқаратын мемлекеттік лауазымына сай келеді»

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/

Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации

10.08.2018 жылы біліктілігін арттыру курсынан өткен

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию
Мөрдің орны
Место печати

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ/ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/ Дата

Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/ приема

босатылған/ увольнения

05.08.2003

01.11.2004

Менеджер, «ERNUR-press» ЖШС, Арыс қаласы

10.11.2004

26.08.2005

Оқытушы, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент қаласы

23.07.2007

01.09.2009

Кассир-тіркеуші, «Жасыбай» ЖШС қонақ үйі, Астана қаласы

01.09.2009

31.08.2010

Аға әкімгер, «Жасыбай» ЖШС қонақ үйі, Астана қаласы

12.02.2014

12.03.2014

Оператор, Арыс аудандық орталық аурухана, Арыс қаласы

27.10.2014

06.11.2015

Бас маман-заңгер, іс жүргізуші міндетін уақытша атқарушы,  Дермене ауылдық округ әкімі аппараты, Арыс қаласы, Дермене ауылы

06.11.2015

Қ.у.д.

Бас маман-заңгер, іс жүргізуші, Дермене ауылдық округ әкімі аппараты, Арыс қаласы, Дермене ауылы

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/

Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

Тағаев Бақытжан Абдуллаұлы

 (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Қолы __________________        _______ жыл «____» _____________ айы
Подпись________________       «__» ____________месяц ________год

 

Мөрдің орны

Место печати


 

ЖАРИЯЛАНҒАНЫ: 
10.10.2017-12:00:00
ЖАҢАРТЫЛҒАНЫ: 
08.05.2019-12:00:00