ЖИДЕЛІ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ

 


МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ
ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ
 
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
 
I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
 
Жұмабеков Аманғали Маханұлы
Жумабеков Амангали Маханович
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/     
фамилия, имя, отчество (при наличии))
 
Жиделі ауылдық округ әкімі міндетін уақытша атқарушы,
Е-R-1 санаты/
Временно исполняющий обязанности акима сельского округа Жидели                         категория Е-R-1
780413302499
(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория)
(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)
 
Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)
13 сәуір 1978 жыл/
13 апрель 1978 года
Туылған жерi/Место рождения
ОҚО Шардара ауданы Байырқұм ауылы /
ЮКО Шардаринский район село Байыркум
Ұлты/Национальность *
Қазақ/казах
Бiлiмi/Образование
Жоғары/высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
2001 ж., М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті;
2013 ж., Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті;/
2001 г., Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауезовой;
2013 г., Таразский инновационно-гуманитарный университет
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
Алғашқы әскери дайындық , дене тәрбиелеу мәдениетің оқытушысы;               білім бакалавры;/
Начальной военной подготовки , преподаватель физического воспитания; бакалавр образования;
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание
Жоқ /нет
Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер |Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств
Орыс/русский
Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг
Жоқ/ не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин
Жоқ/нет
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания
жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки
-
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим
-
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Жоқ/ не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)
ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 15.02.2017 ж. №148617193205 хатына сәйкес мәліметтер жоқ/
Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 15.02.2017 г. №148617193205, сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/
Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)
ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 15.02.2017 ж. №148617193205 хатына сәйкес мәліметтер жоқ/
Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 15.02.2017 г. №148617193205, сведений нет
Бағалау нәтижелері туралы мәлімет
(күні және бағасы)/
Сведения о результатах оценки
(дата и оценка)
-
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации
-
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации
-
* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию
Мөрдіңорны/Место печати

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/
Дата
Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi /
Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/
приема
босатылған/
увольнения
02.09.2003
26.02.2014
Мұғалім, М.Шаханов атындағы орта мектебі,ОҚО,Арыс қаласы, Байырқұм ауылы/
Преподаватель, Средняя школа имени М.Шаханов, ЮКО, города Арысь, село Байыркум
26.02.2014
07.08.2017
Директор, М.Маметова атындағы жалпы орта мектебі, ОҚО Көкжиде ауылы;/
Директор, Общая средняя школа имени М.Маметова, ЮКО, село Кокжиде
08.08.2017
Қазіргі уақытқа дейін
Ауыл әкімі міндетін уақытша атқарушы, Жиделі ауылдық округ әкімі аппараты, ОҚО,Арыс қаласы, Жиделі ауылы;/
Временно исполняющий обязанности акима, Аппарат акима сельского округа Жидели, ЮКО,города Арысь, село Жидели
 
Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/
Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):
_________ Тагаев Бахытжан Абдуллаевич_______
(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))
 
Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы
Подпись________________            «__» ____________месяц ________год
 
Мөрдіңорны/Место печати

 

ЖАРИЯЛАНҒАНЫ: 
17.01.2016-12:00:00
ЖАҢАРТЫЛҒАНЫ: 
10.10.2017-12:00:00