ҚОЖАТОҒАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ

 


МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ
ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ
 
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
 
I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
 
Елшібаев Зәкірқожа Үсенұлы
Елшибаев Закиркожа Усенович
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/     
фамилия, имя, отчество (при наличии))
 
Қожатоғай ауылдық округ әкімі міндетін уақытша атқарушы,
Е-R-1 санаты/
Временно исполняющий обязанности акима сельского округа Кожатогай                    категория Е-R-1
(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория)
651127301938
 (жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)
 
Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)
27 қараша 1970 жыл/
27 ноябрь1970 года
Туылған жерi/Место рождения
ОҚО Қожатоғай ауылы /
ЮКО село Кожатогай
Ұлты/Национальность *
Қазақ/казах
Бiлiмi/Образование
Жоғары/высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
1987 ж., Шымкент гидромелиоративтік
құрылыс техникумы;
2011 ж., Шымкент әлеуметтік педагогикалық университеті;/
1987 г., Шымкентский гидромелиоративно-строительный техникум;
2011 г., Шымкентский социально педагогический университет
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
құрылысшы; қаржы бакалавры;/
строитель; бакалавр финансов
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание
Жоқ /нет
Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер |Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств
Орыс/русский
Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг
Жоқ/ не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин
Жоқ/нет
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания
жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки
ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті  18.11.2013 ж. №2/3-10-19424 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ/
Письмо департамента КНБ РК по                ЮКО от 18.11.2013 ж. №2/3-10-19424, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим
13.12.2013ж./
13.12.2013 г.
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Жоқ/ не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)
ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 15.02.2017 ж. №148617193205 хатына сәйкес мәліметтер жоқ/
Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 15.02.2017 г. №148617193205, сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/
Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)
ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 15.02.2017 ж. №148617193205 хатына сәйкес мәліметтер жоқ/
Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 15.02.2017 г. №148617193205, сведений нет
Бағалау нәтижелері туралы мәлімет
(күні және бағасы)/
Сведения о результатах оценки
(дата и оценка)
25.06.2017 ж., «қанағаттанарлық»./
25.06.2017 г., «удовлетворительно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации
2017 жылғы 17 мамырдағы біріңғай аттестаттау комиссиясының хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/ протокол единой аттестационной комиссии  от               17 мая 2017 года  «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации
23.05.2014 жылы біліктілігін арттыру семинарынан өтті/
Прошла курс повышения квалификации в 23.05.2014 году
* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию
Мөрдіңорны/Место печати

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/
Дата
Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi /
Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/
приема
босатылған/
увольнения
30.01.1987
11.10.1989
Жұмысшы, Қожатоғай кеңшары, Отырар ауданы,ОҚО/
Рабочий, савхоз Кожатогай, район Отырар, ЮКО
02.06.1990
24.11.1995
Дайындаушы, Қожатоғай мемлекеттік асыл тұқымды қой зауыты, Отырар ауданы, ОҚО/
Загодовитель, Государственный племенной завод овцы Кожатогай, район Отырар, ЮКО
01.12.1995
01.06.2001
Директор, «Қанат» өндірістік кооперативінің кіші асфальт зауыты, Сарыағаш ауданы, ОҚО/
Директор, «Канат» производственного кооператива асфальтовый завод малой, район Сарыагаш, ЮКО
01.06.2001
02.08.2010
Бас есепші, «Ақтай» шаруа қожалығы, Қожатоғай ауылы, Отырар ауданы, ОҚО/
Главный бухгалтер, «Актай» крестьянское хозяйство, село Кожатогай, район Отырар, ЮКО;
27.10.2010
16.09.2011
Жетекші маман міндетін уақытша атқарушы, Қожатоғай ауылдық округ әкімі аппараты, Отырар ауданы, ОҚО/
Временно исполняющий обязанности ведущий специалист, Аппарат акима сельского округа Кожатогай, район Отырар, ЮКО
16.09.2011
04.11.2011
Жетекші маманы, Қожатоғай ауылдық округ әкімі аппараты, Отырар ауданы, ОҚО /
Ведущий специалист, Аппарат акима сельского округа Кожатогай, район Отырар, ЮКО
04.11.2011
31.01.2012
Бас маман, Қожатоғай ауылдық округ әкімі аппараты, Отырар ауданы, ОҚО/
Главный специалист, Аппарат акима сельского округа Кожатогай, район Отырар, ЮКО
31.01.2012
01.08.2013
Әкім, Қожатоғай ауылдық округ әкімі аппараты, Отырар ауданы, ОҚО/
Аким, Аппарат акима сельского округа Кожатогай, район Отырар, ЮКО
05.08.2013
22.11.2013
Әкім міндетін уақытша атқарушы, Қожатоғай ауылдық округ әкімі аппараты, Арыс қаласы, ОҚО/
Временно исполняющий обязанности акима, Аппарат акима сельского округа Кожатогай, район Отырар, ЮКО
22.11.2013
07.08.2017
Әкім, Қожатоғай ауылдық округ әкімі аппараты,
Арыс қаласы, ОҚО/
Аким, Аппарат акима сельского округа Кожатогай, район Отырар, ЮКО
08.08.2017
қазіргі уақытқа дейінгі
Әкім міндетін уақытша атқарушы, Қожатоғай ауылдық округ әкімі аппараты, Арыс қаласы, ОҚО/
Временно исполняющий обязанности акима, Аппарат акима сельского округа Кожатогай, район Отырар, ЮКО
 
Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/
Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):
_________ Тагаев Бахытжан Абдуллаевич_______
(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))
 
Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы
Подпись________________            «__» ____________месяц ________год
Мөрдіңорны/Место печати

 

Округ әкімі аппаратының атауы
Ауыл әкімінің аты – жөні
Мекен-жайы
Байланыс телефоны
1
Түркістан облысы Арыс қаласы «Қожатоғай ауылдық округ әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Елшібаев Зәкірқожа Үсенұлы
Түркістан облысы Арыс қаласы Қожатоғай ауылы
8-701-836-30-40
 
ЖАРИЯЛАНҒАНЫ: 
17.01.2016-12:00:00
ЖАҢАРТЫЛҒАНЫ: 
10.02.2020-12:00:00